Liftbevrijders.nl
veilig bevrijden liftpassagiers

Liftbevrijders.nl is CRKBO geregistreerd

 

Als opleider hebben we elke 4 jaa r een audit waarin wordt getoetst of we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. Na de 4 jaar is een nieuwe audit nodig om onze registratie bij het CRKBO te behouden. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Uitgangspunten bij de audit zijn:

  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Redelijkheid
  • Betrouwbaarheid
  • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:
1. Organisatie
2. Docenten
3. Voorlichting
4. Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
5. Uitvoering
6. Examinering
7. Klachtenregeling

Liftbevrijders.nl voldoet daarmee aan de “strenge” kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen.